විහාරානුබද්ධ ශාඛා ආයතන

රජ මහා විහාර දායක සභාව

නිළධාරී මණ්ඩලය

01.ගරු සභාපති – විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
02.ගරු උප සභාපති – භාරකාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
03.ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම්- රංජිත් රාජකරුණා ගංගොඩවිල
04.ගරු ප‍්‍රධාන භාණ්ඩාගාරික – හේවාගේ රත්නසිරි රොසයුරු
05.ගරු ප‍්‍රධාන සංවිධායක -හෙට්ටිගේ කීර්ති චන්ද්‍රරත්න පෙරේරා
06.ගරු උප ලේකම් – 01 – මුන්දික පුෂ්පකුමාර පතිරන්නැහැලාගේ
07.ගරු උප ලේකම් – 02 – අමල් සංජීව ගීකියනගේ
08.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – 01 – පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර පියසිරි හපුආරච්චි
09.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – 02 – අබේසිංහගේ නන්දසිරි
10.ගරු සංවිධායක – පද්මලාල් චන්ද්‍රකුමාර ගංගොඩවිල
11.ගරු සංවිධායක – වන්නිගේ වජිර කුමාර
12.ගරු සංවිධායක – පතිරගේ රණසිංහ
13.ගරු සංවිධායක – රනිත ප‍්‍රසාද් තල්ගස්වැව
14.ගරු සංවිධායක – මැස්ටියගේ දොන් චාමර මධුසංඛ ගුණතිලක
15.ගරු සංවිධායක – පිටිපනගේ චමින්ද ප‍්‍රියනාත්
16.ගිණුම් පරීක්ෂක – එච්.එම්.ඩබ්. ඇසොසේට් ආයතනයරන්වත්ත සහ සමාගම,
                                141/3, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02.

ශ‍්‍රී සුධර්මා කුලගණ සමීතිය

නිළධාරී මණ්ඩලය

01.ගරු ප‍්‍රධාන අනුශාසක – විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
02.ගරු අනුශාසක – භාරකාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
03.ගරු සභාපතිනි- මාලනී කොතලාවල
04.ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම්- ක`දනාරච්චිගේ ස්වර්ණා ජයකාන්ති
05.ගරු ප‍්‍රධාන භාණ්ඩාගාරික – හැරියට් හේවාරත්න
06.ගරු ප‍්‍රධාන සංවිධායක – ශිරාණි කල්දේරා
07.ගරු උප සභාපතිනි- ගුණවතී ජයසූරිය
08.ගරු උප ලේකම්- ලිලානි පේමචන්ද්‍ර
09.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – මාලතී චන්ද‍්‍රලතා අලූත්ගේ
10.ගරු සංවිධායක – නාලනී ගුණවර්ධන
11.ගරු සංවිධායක – මල්කාන්ති ගංගොඩවිල
12.ගරු සංවිධායක – දමයන්ති පෙරේරා
13.ගරු සංවිධායක – විමලාවතී විතානගේ
14.ගරු සංවිධායක – ප‍්‍රීඩා ලියනගේ
15.ගරු සංවිධායක – ශ‍්‍රියාලතා වික‍්‍රමසිංහ
16.ගිණුම් පරීක්ෂක -එච්.එම්.ඩබ්. ඇසොසේට් ආයතනය රන්වත්ත සහ සමාගම,
141/3, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02.

ශ‍්‍රී සුධර්මා කුලගණ සමීතිය

නිළධාරී මණ්ඩලය

01.ගරු ප‍්‍රධාන අනුශාසක – විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
02.ගරු අනුශාසක – භාරකාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
03.ගරු සභාපතිනි- මාලනී කොතලාවල
04.ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම්- කඳනාරච්චිගේ ස්වර්ණා ජයකාන්ති
05.ගරු ප‍්‍රධාන භාණ්ඩාගාරික – හැරියට් හේවාරත්න
06.ගරු ප‍්‍රධාන සංවිධායක – ශිරාණි කල්දේරා
07.ගරු උප සභාපතිනි- ගුණවතී ජයසූරිය
08.ගරු උප ලේකම්- ලිලානි පේමචන්ද්‍ර
09.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – මාලතී චන්ද‍්‍රලතා අලූත්ගේ
10.ගරු සංවිධායක – නාලනී ගුණවර්ධන
11.ගරු සංවිධායක – මල්කාන්ති ගංගොඩවිල
12.ගරු සංවිධායක – දමයන්ති පෙරේරා
13.ගරු සංවිධායක – විමලාවතී විතානගේ
14.ගරු සංවිධායක – ප‍්‍රීඩා ලියනගේ
15.ගරු සංවිධායක – ශ‍්‍රියාලතා වික‍්‍රමසිංහ
16.ගිණුම් පරීක්ෂක -එච්.එම්.ඩබ්. ඇසොසේට් ආයතනය රන්වත්ත සහ සමාගම,
141/3, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02.

ඔලබොඩුව නවම් පෙරහර භාරකාර මණ්ඩලය

නිළධාරී මණ්ඩලය

01.ගරු ප‍්‍රධාන අනුශාසක – විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
02.ගරු අනුශාසක – භාරකාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
03.ගරු සභාපති – ඔලබොඩුව රජ මහ විහාරස්ථ ඓතිහාසික උපුල්වන් ශ‍්‍රී
විෂ්ණු මහා දේවාලයේ ප‍්‍රධාන බස්නායක නිළමේ
04.ගරු උප සභාපති – ඔලබොඩුව රජ මහ විහාරස්ථ ශී‍්‍ර සර්වඥ ධාතු
මාළිගාවේ ප‍්‍රධාන බස්නායක නිළමේ
05.ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම්- ලියනගේ හර්ෂ ජයවර්ධන
06.ගරු ප‍්‍රධාන භාණ්ඩාගාරික – රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දමිත් රත්නායක
07.ගරු සංවිධායක – කොපුල් හිෂාන්ත කත‍්‍රිආරච්චි
08.ගරු උප ලේකම් – තලවත්ත මොහම්දිරම්ලාගේ කාවින්ද රණසිංහ
09.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – හේවගේ වසන්ත කුමාර
10.ගරු සංවිධායක – නිශාන්ත ප‍්‍රදීප් කුමාර ගංගොඩවිල
11.ගරු සංවිධායක – පි.නදීක දර්ශන පීරිස්
12.ගරු සංවිධායක – මංජුල ප‍්‍රභාත් ගංගොඩවිල
13.ගරු සංවිධායක – කුරුප්පු අච්චිගේ කරුණාරත්න කුරුප්පු
14.ගරු සංවිධායක – රාජු කවිරත්න
15.ගරු සංවිධායක – හොල්ලූපතිරගේ උපුල් ප‍්‍රියන්ත කල්දේරා
16.ගරු සංවිධායක – ඔලබොඩුවේ ප‍්‍රියන්ත චිත‍්‍රානන්ද
17.ගරු සංවිධායක – උදාර සඳරුවන් ගංගොඩවිල
18.ගරු සංවිධායක – රංජිත් සුසන්ත වල්පිට
19.ගරු සංවිධායක – කොළඹගේ දොන් මහින්ද පේ‍්‍රමලාල්
20.ගරු සංවිධායක – හපුආරච්චිගේ නාමරත්න
21.ගරු සංවිධායක – සුසන්ත විජේතුංග
22.ගිණුම් පරීක්ෂක -එච්.එම්.ඩබ්. ඇසොසේට් ආයතනය රන්වත්ත සහ සමාගම,
141/3, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02.

ශ‍්‍රී සුමංගල දහම් පාසල් සංවර්ධන සංගමය

නිළධාරී මණ්ඩලය

01.ගරු ප‍්‍රධාන අනුශාසක – විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
02.ගරු අනුශාසක – භාරකාර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
03.ගරු සභාපති- පූජ්‍ය කරගස්කදුරේ සීලවිසුද්ධි හිමි
04.ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම්- විතානගේ විනිතා නන්දලතා
05.ගරු ප‍්‍රධාන භාණ්ඩාගාරික – හිමාලි නාමික ගුණරත්න
06.ගරු ප‍්‍රධාන සංවිධායක – පුලූක්කුට්ටි ආරච්චිලාගේ සුමිත් ජයලත්
07.ගරු උප සභාපති – විමල් කුරුප්පු
08.ගරු උප සභාපති – සමන්තිකා මල්ලිකාරච්චි
09.ගරු උප සභාපති – දර්ශනි පි‍්‍රයංකා
10.ගරු උප සභාපති -නීතා හේමාලි රාමනායක
11.ගරු උප ලේකම්- ඉරේෂා ලක්මාලි ගංගොඩවිල
12.ගරු උප භාණ්ඩාගාරික – උදේනි වික‍්‍රමසේකර
13.ගරු සංවිධායක – රන්ජන් දීපාල්
14.ගරු සංවිධායක – රුක්මාලි නවරත්න මිය
15.ගිණුම් පරීක්ෂක -එච්.එම්.ඩබ්. ඇසොසේට් ආයතනය රන්වත්ත සහ සමාගම,
141/3, වොක්ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02.