සජීවි විකාශය – ඔලබොඩුව නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය 2020

ඔලබොඩුව නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය 2020
සජීවි රූප සංග්‍රහය පෙබරවාරි 01 වෙනිදා රාත්‍රී 8.00 සිට

ඔලබොඩුව නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය - දෙවන පරිවාර පෙරහර

ඔලබොඩුව නවම් මහ පෙරහර මංගල්ලය - 2020 දෙවන පරිවාර පෙරහර සජීවි විකාශය (LIVE) #olaboduwa #lka #srilanka #nawamperahara

Posted by Olaboduwa Raja Maha Viharaya on Wednesday, 29 January 2020