ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 රාජ්ය වෙසක් උත්සවය – සජීවි විකාශය
 
ඔලබොඩුව ශ්රී ජයවර්ධනාරාම රාජ මහා විහාරයේ සිට සජීවි විකාශය

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය – සජීවි විකාශයඔලබොඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම‍ රාජ මහා විහාරයේ සිට සජීවි විකාශය

Опубликовано Olaboduwa Raja Maha Viharaya Среда, 6 мая 2020 г.