5 + 11 =

ලිපිනය – Address

ඔලබොඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම රාජ මහා විහාරය,
ඔලබොඩුව,ගොනපල,හොරණ,12410 ශ්‍රි ලංකාව

Olaboduwa Sri Jayawardhanarama Raja Maha Viharaya, Olaboduwa, Gonapola, Horana. 12410 Sri Lanka

දුරකථන – Telephone
+94 (0) 342254213
+94 (0) 717294347
ඊ මේල් – Email
[email protected]
ෆැක්ස් – Fax
+94 (0) 342257453